Historie knihovny

HISTORIE HLAVNICKÉ KNIHOVNY

První zmínky o vzniku knihovny jsou z roku 1934, kdy k uctění památky našeho zemřelého rodáka Andělina Kotaly ( z č.p. 44), vrchního berního správce v.v. v Praze, založila Národní jednota slezská „Kotalovu knihovnu“. Knihovna měla ve svém počátku asi 200 svazků knih, které věnovala knihovně z manželovy pozůstalosti Antonie Kotalová.

Kolem r. 1938, kdy Hlavnici obsadilo německé vojsko, byl konec československé samostatnosti. Likvidace českého života v obci se děla postupně, započala však ihned po obsazení obce. Když jinak veškerý život v obci ustal, byla knihovna uschována u řídícího učitele pana Kaliky a možno říci, že po celou dobu německé okupace vykonávala své poslání. Hlavničtí obyvatelé si knihy půjčovali tajně a díky tomu knihovnu nepotkal stejný osud jako knihovny jiných obcích, jejichž knihy putovaly do papírenských stoup.

Za německé okupace chránili knihy paní Kaliková, Kalika Alfons, učitelka Procházková, Josef Kavan a František Salibor. Hned po vyhnání němců hlavnická knihovna mohla plnit své poslání, zatímco v jiných obcích museli osvětoví pracovníci začínat z ničeho. Prvním knihovníkem po roce 1945 byl Ant. Balnar. Celkem měla knihovna 470 svazků zábavných knih a 40 knih naučných.

V roce 1952 má Obecní knihovna Hlavnice asi 500 svazků a okruh jejích čtenářů je dost činorodý. Podle směrnic bylo provedeno vyřazení závadných spisů. Knihovna je dále doplňována. Funkci knihovníka zastává pan Ant. Balnar, který pořádá časté besedy o knize s místní mládeží. Knihovna si vedla velmi dobře v roce 1956, kdy evidovala na 800 výpůjček . Menší návštěvnost byla zaznamenána v roce 1961, kdy vzrostl v obci počet televizorů na 48 a počet rozhlasových přijímačů na 130. Pan Balnar je knihovníkem do roku 1962.

První pololetí roku 1963 je knihovníkem pan Evžen Beier, od druhého pololetí nastupuje jako knihovnice paní Božena Zemková.

Od 1.1.1980 se stala Okresní knihovna Petra Bezruče v Opavě ústřední knihovou pro všechny knihovny okresu v centralizovaném systému řízení. Místní knihovna Pavla Křížkovského v Holasovicích byla pověřena střediskovou funkcí pro knihovny Mladecko, Bohdanovice, Bratříkovice, Brumovice, Deštné, Dolní Životice, Hlavnice, Hořejší Kunčice, Jakartovice, Kamenec, Lhotka, Litultovice, Neplachovice, Skrochovice, Štemplovec a Tábor. Tento systém fungoval až do roku 1997.

V roce 1983 byla hlavnickou knihovnicí paní J. Hauptfleischová. Z důvodu stěhování knihovny a změny knihovníka byla knihovna půl roku uzavřena, což se projevilo poklesem výpůjček.

V roce 1986 knihovnu navštěvovalo 105 čtenářů, evidováno bylo 2 200 výpůjček.

V roce 2002 je nahrazen knihovnický střediskový systém krajským programem regionálních funkcí na podporu knihoven. Hlavním cílem regionálních funkcí je zvýšit úroveň činnosti i těch nejmenších knihoven tak, aby každý obyvatel kraje měl přístup k širokému množství dokumentů a k rozmanitým službám knihoven. Obecní knihovně v Hlavnici poskytuje odborné knihovnické služby Místní knihovna Pavla Křížkovského v Holasovicích. Knižní fond je aktualizován 3x ročně prostřednictvím výměnných souborů, které zajišťuje pověřená knihovna.

V dubnu 2004 rozhodlo obecní zastupitelstvo o přestěhování knihovny z prostor pošty do nových prostor v mateřské škole, kde dříve bývalo zdravotní středisko. Od června již byla přestěhovaná knihovna v plném provozu. S novým prostředím došlo i ke změně knihovníka. Paní Nýčovou nahradila paní Jana Kotalová , která vykonávala funkci knihovnice až do prosince 2013.

Od ledna 2014 je knihovnicí paní Marie Matýsková.

V dnešní době jsou v knihovně knihy našich i světových autorů. Mimo běžnou beletrii, romány pro ženy apod. jsou zde i knihy naučné z různých oblastí – cestopisy, příroda, chovatelství, doprava, umění, encyklopedie atd. Také oblast sci-fi a fantasy je velmi dobře zastoupena , hlavně pro čtenáře nad 15 let. Z časopisů jsou k dispozici Tina a Čtyřlístek. Nové tituly jsou pro čtenáře dostupné prostřednictvím výměnných souborů, na vyžádání mohou být čtenářům zapůjčeny knihy z fondu Místní knihovny Pavla Křížkovského v Holasovicích.

Knihovnu v součané době navštěvuje asi 70 čtenářu, otevírací doba je dvakrát týdně. Pro knihovnu byly také zhotoveny kopie všech obecních kronik, které jsou vytištěny a svázány. K dispozici jsou svazky obecní kroniky vedené od roku 1927. V knihovně je uložena také kopie kroniky Hlavnické farnosti, která je psána od roku 1893. Hlavnice se jako jedna z mála obcí v celé ČR může pochlubit tím, že kroniky zpřístupnila veřejnosti.

Dle Obecních kronik obce Hlavnice zpracovala Marie Matýsková.

Rok 2021

Knihovna sídlí v budově mateřské školy na adrese Hlavnice 90. Knihovnicí je pracovnice obecního úřadu Marie Matýsková.

Knihovna má k 31. 12. 2021 ve svém fondu 1 628 knih, které jsou zakoupeny z prostředků zřizovatele (Obec Hlavnice). Dále má knihovna k dispozici 324 svazků knih, které jsou evidovány jako trvalá zápůjčka. Jsou to knihy zakoupené z dotace Moravsloslezského kraje v rámci programu regionálních funkcí. Celkem knihovna nabízí svým uživatelům k zapůjčení 1 952 knih.

V roce 2021 knihovnu navštěvovalo 51 registrovaných uživatelů, z toho 14 dětí do 15 let věku. Knihovnu během roku navštívilo 806 návštěvníků, kteří si odnesli domů celkem 1 868 výpůjček – 1 718 knih, 143 periodik a 7 her.

Knihovna poskytuje tyto služby: půjčování knih a časopisů, půjčování společenských her, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, veřejný internet, pomoc při výběru knih, 3x ročně soubor nových knih, možnost objednání konkrétních titulů z fondu Místní knihovny Pavla Křížkovského Holasovice, Meziknihovní výpůjční služba (tuto službu knihovna zajišťuje prostřednictvím Místní knihovny Pavla Křížkovského Holasovice), obalování knih.

Všechny odborné činnosti, související s provozem knihovny (nákup fondu, revize, cirkulace knih), vykonává Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice, která je pověřena výkonem regionálních funkcí pro tento region.